JOURNAL NANO

PUBLICATION HISTORY

Publication History 게시글의 상세 화면
Title Volume: 11, Number: 11 (November 2016)
Writer SAINT Date 2016-10-25 Hit 533

BRIEF REPORTS

 

Cost-Effective Fabrication of Biomorphic Mesoporous Ni-NiO Microtube for Pseudocapacitors

Binbin Chang, Hang Yin, Zhengyan Gu, Zhikun Li, Baocheng Yang

DOI: 10.1142/S1793292016501198

1650119

 

Carbon Nanotube Paper as Anode for Flexible Lithium-Ion Battery

Xiaogang Sun, Zhenhong Liu, Neng Li, Xiaoyong Wu, Yanyan Nie, Zhipeng Pang, Lifu Yue, Hao Tang

DOI: 10.1142/S1793292016501204

1650120

 

Highly Efficient and Recyclable g-C3N4/CuO Hybrid Nanocomposite Towards Enhanced Visible-Light Photocatalytic Performance

Shiquan Hong, Yong Yu, Zhijie Yi, Haijun Zhu, Wencheng Wu, Peiyan Ma

DOI: 10.1142/S1793292016501216

1650121

 

Optimization of the Process Parameters for the Synthesis of LiFe1xy1xyMgxTiyPO4/C Cathode Material Using Response Surface Methodology

Xiaopeng Huang, Feng Liang, Yuanchao Du, Keyu Zhang, Yaochun Yao, Yongnian Dai

DOI: 10.1142/S1793292016501228

1650122

 

Optimization of the Process Parameters for the Synthesis Process of Battery-Grade Ferrous Oxalate by Response Surface Method

Keyu Zhang, Xiaoyan Yang, Jian Wu, Xiaopeng Huang, Yaochun Yao

DOI: 10.1142/S179329201650123X

1650123

 

Nitrogen-Doped Hollow Carbon Nanospheres Derived from Dopamine as High-Performance Anode Materials for Sodium-Ion Batteries

Yurong Yang, Min Qiu, Li Liu, Dan Su, Yanmei Pi, Guomin Yan

DOI: 10.1142/S1793292016501241

1650124

 

3D Porous Graphene/Polyvinyl Alcohol Composites: The Effect of Modification on the Adsorption Properties

Shuang Sun, Xiaofei Ma

DOI: 10.1142/S1793292016501253

1650125

 

Co3O4 Nanoparticles-Modified αα-MnO2 Nanorods Supported on Reduced Graphene Oxide as Cathode Catalyst for Oxygen Reduction Reaction in Alkaline Media

GuanHua Jin, Suqin Liu, Yaomin Li, Yang Guo, Zhiying Ding

DOI: 10.1142/S1793292016501265

1650126

 

Synthesis and Characterization of Doxorubicin Loaded pH-Sensitive Magnetic Core–Shell Nanocomposites for Targeted Drug Delivery Applications

Wei Jiang, Juan Wu, Yewen Shen, Renbing Tian, Shuai Zhou, Wei Jiang

DOI: 10.1142/S1793292016501277

1650127

 

A Novel Electrochemical Biosensor Based on Graphene and Cu Nanowires Hybrid Nanocomposites

Mei Chen, Changjun Hou, Danqun Huo, Liang Dong, Mei Yang, Huanbao Fa

DOI: 10.1142/S1793292016501289

1650128

 

Microwave-Assisted Fabrication of Recyclable CdS/Fe3O4/rGO Photocatalysts to Improve the Photocatalytic Performance Under Visible Light

Xinlin Liu, Yingying Qin, Mingjun Zhou, Yongsheng Yan

DOI: 10.1142/S1793292016501290

1650129

 

Facile One-Pot Synthesis and Optical Properties of Quinary Wurtzite Cu3ZnInSnS6 Nanocrystals

Dehui Li, Chen Zhang, Yajie Zhang, Weichen Qi, Jinxiang Dong, Jing Yang, Zhidong Qiu

DOI: 10.1142/S1793292016501307

1650130

Publication History 게시판의 이전글 다음글
Preview Volume: 11, Number: 12 (December 2016)
Next Volume: 11, Number: 10 (October 2016)
목록
NATURAL SCIENCES CAMPUS : 2066,SEOBU-RO,JANGAN-GU,SUWON-SI, GYEONG GI-DO, KOREA
TEL: 82-31-299-4113~5 / FAX: 82-31-299-4119
COPYRIGHT ⓒ 2015 SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY ALL RIGHTS RESERVED
 
.