JOURNAL NANO

PUBLICATION HISTORY

Publication History 게시글의 상세 화면
Title Volume: 11, Number: 12 (December 2016)
Writer SAINT Date 2016-12-22 Hit 575

REVIEW

 

Morphology-Controlled Synthesis and Electrochemical Characteristics of Fe2O3 Nanorods

Bo Bai, Xiaole Yan, Gang Li, Pengwei Li, Jie Hu, Huabei Jiang, Wendong Zhang

DOI: 10.1142/S1793292016300036

1630003

 

BRIEF REPORTS

 

Antibacterial Magnetic Nanoparticles Functionalized with N-Halamine/Quaternary Ammonium Polymer Coatings

Xiaoqin Chen, Qian Xiang, Chunyan Yong, Zuliang Liu, Xiaodong Xing

DOI: 10.1142/S1793292016501319

1650131

 

Laccase Biosensor Based on Ag-Doped TiO2 Nanoparticles on CuCNFs for the Determination of Hydroquinone

Jie Yang, Dawei Li, Zengyuan Pang, Qufu Wei

DOI: 10.1142/S1793292016501320

1650132

 

Porous NiCo2S4 Networks as Electrodes for Electrochemical Supercapacitors

Jimin Du, Kaidi Li, Yongteng Qian, Mengke Yang, Huiming Wang, Wen He, Viyada Harnchana

DOI: 10.1142/S1793292016501332

1650133

 

Ru(II) Polypyridyl Complexes-Sensitized TiO2 Nanotubes for Photoreduction of CO2 Aqueous Solution

Yan Nie, Chen Wang, Jun Li, Xiao-Xun Ma

DOI: 10.1142/S1793292016501344

1650134

 

Three-dimensionally Hierarchical Bi2WO6 Architectures with Enhanced Photocatalytic Activity

Tianhua Chen, Hongbing Lu, Jinniu Zhang, Jianzhi Gao, Feng Yin, Zhibo Yang, Qianru Liu, Xuewei Zhang

DOI: 10.1142/S1793292016501356

1650135

 

Coprecipitation Synthesis of Fe-doped ZnO Powders with Enhanced Microwave Absorption Properties

Ruiwen Shu, Xin Wang, Yingying Yang, Xiayu Tang, Xian Zhou, Yangfan Cheng

DOI: 10.1142/S1793292016501368

1650136

 

Facile Synthesis of Fluorine Doped Graphitic Carbon Nitride with Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity

Mengqiu Xu, Bo Chai, Juntao Yan, Haibo Wang, Zhandong Ren, Kyung-Wook Paik

DOI: 10.1142/S179329201650137X

1650137

 

High-Purity Amino-Functionalized Graphene Quantum Dots Derived from Graphene Hydrogel

Yinhua Jin, Hongyi Qin, Jang Ah Kim, Sun-Young Kim, Hyeong-U Kim, Yong Taik Lim, Taesung Kim, Atul Kulkarni, Dongbin Kim

DOI: 10.1142/S1793292016501381

1650138

 

Synthesis and Excellent Microwave Absorption Properties of ZnO/Fe3O4/MWCNTs Composites

Lei Wang, Honglong Xing, Zhenfeng Liu, Ziyao Shen, Xiang Sun, Guocai Xu

DOI: 10.1142/S1793292016501393

1650139

 

Facile Synthesis, Characterization, Nanocrystal Growth and Photoluminescence Properties of GeS Nanowires

Zhiqiang Lai, Yanjie Guo, Peihui Yang

DOI: 10.1142/S179329201650140X

1650140

 

Ultraviolet-Ozone Treatment for Effectively Removing Adhesive Residue on Graphene

Hang Yang, ShiQiao Qin, Gang Peng, Xiaoming Zheng, Xueao Zhang

DOI: 10.1142/S1793292016501411

1650141

 

Retraction: "Intercalated Polyaniline/Halloysite Nanocomposites by a Solvent-Free Mechanochemical Method"

Hao Zheng, Huijun Cheng, Lu Zhou, Ying Ye, Jianfang Chen

DOI: 10.1142/S1793292016930012

1693001

Publication History 게시판의 이전글 다음글
Preview Volume: 12, Number: 01 (January 2017)
Next Volume: 11, Number: 11 (November 2016)
목록
NATURAL SCIENCES CAMPUS : 2066,SEOBU-RO,JANGAN-GU,SUWON-SI, GYEONG GI-DO, KOREA
TEL: 82-31-299-4113~5 / FAX: 82-31-299-4119
COPYRIGHT ⓒ 2015 SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY ALL RIGHTS RESERVED
 
.