JOURNAL NANO

PUBLICATION HISTORY

Publication History 게시글의 상세 화면
Title Volume: 12, Number: 02 (February 2017)
Writer SAINT Date 2017-02-28 Hit 832

BRIEF REPORTS

 

Scale Synthesis of Environment Friendly CIZS/ZnS Core/Shell Quantum Dots for High Color Quality White LEDs

Mukerem Helil Abib, Yajing Chang, Xudong Yao, Guopeng Li, Dabin Yu, Yang Jiang

DOI: 10.1142/S179329201750014X

1750014

 

Fabrication of Novel CuO Films with Nanoparticles-Aggregated Sphere-Like Clusters on ITO and Their Nonenzymatic Glucose Sensing Applications

Fang Sun, Hongwei Jiang, Ruihua Zhu, Dan Wang

DOI: 10.1142/S1793292017500151

1750015

 

Yolk-Shell Fe3O4-Polyaniline Decorated Pd-Ni Nanoparticles with Enhanced Performance for Direct Formic Acid Fuel Cell

Akram Hosseinian, Rahim Hosseinzadeh-Khanmiri, Ebrahim Ghorbani-Kalhor, Jafar Abolhasani, Mirzaagha Babazadeh, Esmail Vessally

DOI: 10.1142/S1793292017500163

1750016

 

Mg(OH)2/Graphene Nanocomposites Prepared by Cathodic Electrodeposition for the Adsorption of Congo Red

Xinzhong Deng, Yaowu Wang, Jianping Peng, Kejia Liu, Naixiang Feng, Yuezhong Di

DOI: 10.1142/S1793292017500175

1750017

 

Preparation of N-Doped Graphene by Hydrothermal Method and Interpretation of N-Doped Mechanism

Yan Shang, Huizhu Xu, Mingyue Li, Guiling Zhang

DOI: 10.1142/S1793292017500187

1750018

 

MoS2-Graphene-Mycosporine-Like Amino Acid Nanocomposite as Photocatalyst

Hyeong-U Kim, Soohyun Ha, Dinesh Amalnerkar, Sun-Young Kim, Chisung Ahn, Yong Taik Lim, Min-Ho Lee, Byung Joon Moon, Sukang Bae, Sang Hyun Moh, Atul Kulkarni, Taesung Kim

DOI: 10.1142/S1793292017500199

1750019

 

Synthesis and Characterization of Cerium Dioxide Nanoparticles Obtained by a Novel Soft Mechanochemical Method Combined with Sol–Gel Method

Chuan Zhou, Dachuan Zhu, Daji Wang

DOI: 10.1142/S1793292017500205

1750020

 

Optimized Assembly of Micro-/Meso-/Macroporous Carbon for Li–S Batteries

Qiong Tang, Heqin Li, Min Zuo, Jing Zhang, Yiqin Huang, Peiwen Bai, Jiaqi Xu, Kuan Zhou

DOI: 10.1142/S1793292017500217

1750021

 

Water Evaporation-Induced Self-Assembly of Hierarchical CuO/MnO2 Composite Nanospheres and their Applications in Lithium-Ion Batteries

Chunyan Zeng, Chen Gao, Li Yuan, Tao Liang, Ruisong Yang, Wei Zhang, Song Nie

DOI: 10.1142/S1793292017500229

1750022

 

Deposition of Controllable Nanoparticles by Hybrid Aerodynamic and Electrostatic Spray

Baekhoon Seong, Soohyun Ha, Hyeong-U Kim, Cheolmin Shin, Taesung Kim, Doyoung Byun

DOI: 10.1142/S1793292017500230

1750023

 

A Novel Fluorescent Nanoswitch Based on Carbon Dots for Sensitive Detection of Hg2+ and I

Xiqing Liu, Xiao Wei, Yeqing Xu, Hongji Li, Kai Lu, Kun Wang, Yongsheng Yan

DOI: 10.1142/S1793292017500242

1750024

 

Effect of Dual Radio Frequency Bias Power on SiO2 Sputter Etching in Inductively Coupled Plasma

Haegyu Jang, Heeyeop Chae

DOI: 10.1142/S1793292017500254

1750025

 

One-Pot Synthesis of Nanodendritic PtIr Alloy with High Electrochemical Activity for Ethylene Glycol Oxidation

Xuedong Gao, Lulu Liu, Qiyu Wang, Kun Qi, Zhao Jin, Weitao Zheng, Xiaoqiang Cui

DOI: 10.1142/S1793292017500266

1750026

 

Publication History 게시판의 이전글 다음글
Preview Volume: 12, Number: 03 (March 2017)
Next Volume: 12, Number: 01 (January 2017)
목록
NATURAL SCIENCES CAMPUS : 2066,SEOBU-RO,JANGAN-GU,SUWON-SI, GYEONG GI-DO, KOREA
TEL: 82-31-299-4113~5 / FAX: 82-31-299-4119
COPYRIGHT ⓒ 2015 SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY ALL RIGHTS RESERVED
 
.