JOURNAL NANO

PUBLICATION HISTORY

Publication History 게시글의 상세 화면
Title Volume: 12, Number: 04 (April 2017)
Writer SAINT Date 2017-04-28 Hit 317

 

 

REVIEW

 

Recent Progress of Polyurethane-Based Materials for Oil/Water Separation

Gailan Guo, Libin Liu, Zhao Dang, Wenyuan Fang

DOI: 10.1142/S1793292017300018

1730001

 

A Review on Synthesis, Characterization and Applications of Copper Nanoparticles Using Green Method

Muhammad Rafique, Ahson J. Shaikh, Reena Rasheed, Muhammad Bilal Tahir, Hafiz Faiq Bakhat, Muhammad Shahid Rafique, Faiz Rabbani

DOI: 10.1142/S1793292017500436

1750043

 

 

BRIEF REPORTS

 

Potassium Humate-Derived Nitrogen-Doped Activated Carbons with Narrow Micropore Size Distribution for High-Performance Supercapacitors

Lingli Xie, Litao Kang, Yae Li, Mangwei Cui, Bo Chang, Haiwei Jiang, Lili Gao, Xiaomin Wang, Shan Yun

DOI: 10.1142/S1793292017500400

1750040

 

Photoelectrochemical Properties and Photocatalytic Activity of Fluorine-Doped Plate-Like WO3 from Hydrothermal Radio-Frequency (RF) Sputtered Tungsten Thin Films

Yahui Yang, Guanhua Jin, Hang Li

DOI: 10.1142/S1793292017500412

1750041

 

Graphitic Carbon Nitride Isotype Heterostructures with Enhanced Visible Photocatalytic Properties

Lujia Cong, Hongchen Mu, Shan Zhang, Mingyi Zhang, Zhenyu Zhao, Shufang Fu

DOI: 10.1142/S1793292017500424

1750042

 

Fabrication of High Sensitive UV Photodetector Based on n-ZnO Nanowire/n-Porous-Si Heterojunction

M. M. Haji Shahkarami, J. Koohsorkhi, H. Ghafoori Fard

DOI: 10.1142/S1793292017500448

1750044

 

Copolymer-Nanoparticles Mixture in a Cylindrical Pore

Jun-Xing Pan, Yu-Qi Guo, Yu-Fang Han, Min-Na Sun, Jin-Jun Zhang

DOI: 10.1142/S179329201750045X

1750045

 

A Porphyrin Molecularly Imprinted Biomimetic Electrochemical Sensor Based on Gold Nanoparticles and Carboxyl Graphene Composite for the Highly Efficient Detection of Methyl Parathion

Bin He, Ya-Li Mao, Ya Zhang, Wei Yin, Chang-Jun Hou, Dan-Qun Huo, Huan-Bao Fa

DOI: 10.1142/S1793292017500461

1750046

 

Excellent Microwave Absorption Behaviors of Polyaniline Composites Containing CeO2 Nanorods in the X-Band

Honglong Xing, Qing Yin, Zhenfeng Liu, Lei Wang

DOI: 10.1142/S1793292017500473

1750047

 

Low-Temperature Selective Catalytic Reduction of NO with NH3 Over Mn-Fe Mixed Metal Oxides on the Nitric Vapor Functionalized Carbon Nanotubes Prepared by a Polyol Process

Xin Lv, Liheng Zhang, Sheng Zhan, Zhen Li, Yi Zeng

DOI: 10.1142/S1793292017500485

1750048

 

Preparation of Nano-Convex and Nano-Concave-Patterned Polyimide Surfaces and Their Nano-Tribological Behavior

Chunxia Wu, Xiaoliang Zhang, Hongwei Che, Jingbo Mu, Guangshuo Wang, Zhixiao Zhang, Guohua Cui

DOI: 10.1142/S1793292017500497

1750049

 

Determination of Hg2+ Based on the Selective Enhancement of Peroxidase Mimetic Activity of Hollow Porous Gold Nanoparticles

Mingzhen Guo, Jiang He, Shuang Ma, Xiaohan Sun, Mingda Zheng

DOI: 10.1142/S1793292017500503

1750050

 

Electrochemical Performance of Lithium-Ion Capacitors Using Pre-Lithiated Multiwalled Carbon Nanotubes as Anode

Manyuan Cai, Xiaogang Sun, Yanyan Nie, Wei Chen, Zhiwen Qiu, Long Chen, Zhenhong Liu, Hao Tang

DOI: 10.1142/S1793292017500515

1750051

 

Publication History 게시판의 이전글 다음글
Preview Volume: 12, Number: 07 (May 2017)
Next Volume: 12, Number: 03 (March 2017)
목록
NATURAL SCIENCES CAMPUS : 2066,SEOBU-RO,JANGAN-GU,SUWON-SI, GYEONG GI-DO, KOREA
TEL: 82-31-299-4113~5 / FAX: 82-31-299-4119
COPYRIGHT ⓒ 2015 SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY ALL RIGHTS RESERVED
 
.