JOURNAL NANO

PUBLICATION HISTORY

Publication History 게시글의 상세 화면
Title Volume: 12, Number: 07 (May 2017)
Writer SAINT Date 2017-06-08 Hit 309

  

 

BRIEF REPORTS

 

Preparation of a Novel Three-Dimensional TiO2 Macroporous/TiO2 Nanorods/Ag Nanoparticles Composite Nanostructure and its Use as SERS Substrates

Xiuhua Li, Jian Lin, Junhong Zhao

https://doi.org/10.1142/S1793292017500527

1750052

 

Effect of Ion Source Current on the Microstructure and Properties of Cr-DLC Coatings Prepared by Ion Beam-Assisted Arc Ion Plating

Yao Cai, Huidong Liu, Ye Ma, Qiang Wan, Hao Chen, Yan Liu, Yanming Chen, Qingsong Mei, Bing Yang

https://doi.org/10.1142/S1793292017500539

1750053

 

Effect of Zn2+ and F Co-Modification on the Structure and Electrochemical Performance of Li4Ti5O12 Anode Material

Aijia Wei, Wen Li, Lihui Zhang, Xiaohui Li, Xue Bai, Zhenfa Liu

https://doi.org/10.1142/S1793292017500540

1750054

 

Nonvolatile Bistable Resistive Switching in Polyimide Bearing Trifluoromethyl Film

Enming Zhao, Hui Li, Fengjuan Miao, Yanmei Sun

https://doi.org/10.1142/S1793292017500552

1750055

 

One-Pot Preparation of Graphene-Based Polyaniline Conductive Nanocomposites for Anticorrosion Coatings

Yun Zhao, Jiangquan Ma, Kun Chen, Chuandong Zhang, Chao Yao, Shixiang Zuo, Yong Kong

https://doi.org/10.1142/S1793292017500564

1750056

 

Synthesis and Characterization of Folic Acid Labeled Upconversion Fluorescent Nanoprobes for in vitro Cancer Cells Targeted Imaging

Ming Huang, Lijun Wang, Xiaojuan Zhang, Jin Zhou, Lihua Liu, Yuefang Pan, Bin Yu, Zhangsen Yu

https://doi.org/10.1142/S1793292017500576

1750057

 

NiO Nanocrystalline/Reduced Graphene Oxide Composite Film with Enhanced Electrochromic Properties

Fengpei Lang, Jingbing Liu, Hao Wang, Hui Yan

https://doi.org/10.1142/S1793292017500588

1750058

 

In Situ Fabrication of TiO2/Bi3.64Mo0.36O6.55 Nanocomposite with High Visible-Light-Driven Photocatalytic Efficiency

Zhiyuan Yang, Junjie Wang, Lu Chen, Mengjun Liang, Yulin Xu, Chentao Zou, Xiaoxia Liu, Shuijin Yang

https://doi.org/10.1142/S179329201750059X

1750059

 

Preparation and Characterization of Magnetic Cobalt Ferrites/SBA-15 Nanocomposite Adsorbents and the Removal of Methylene Blue

X. J. Chen, J. C. Xu, H. X. Jin, D. F. Jin, B. Hong, H. L. Ge, X. Q. Wang

https://doi.org/10.1142/S1793292017500606

1750060

 

Rationally Designed Three-Dimensional NiMoO4/Polypyrrole Core–Shell Nanostructures for High-Performance Supercapacitors

Tingting Chen, Guangning Wang, Qianyan Ning

https://doi.org/10.1142/S1793292017500618

1750061

 

Analysis of Local Surface Plasmon Resonance in Multilayered Au/Ag/Graphene Nanoshells

Chao Liu, Zhaoting Liu, Jingwei Lv, Tao Sun, Qiang Liu, Haiwei Mu, Paul K. Chu

https://doi.org/10.1142/S179329201750062X

1750062

 

Characterization of Ag/ZnO Nanorod Schottky Diode-Based Low-Voltage Ultraviolet Photodetector

Shaivalini Singh, S. Jit, Si-Hyun Park

https://doi.org/10.1142/S1793292017500631

1750063

Publication History 게시판의 이전글 다음글
Preview Volume: 12, Number: 06 (June 2017)
Next Volume: 12, Number: 04 (April 2017)
목록
NATURAL SCIENCES CAMPUS : 2066,SEOBU-RO,JANGAN-GU,SUWON-SI, GYEONG GI-DO, KOREA
TEL: 82-31-299-4113~5 / FAX: 82-31-299-4119
COPYRIGHT ⓒ 2015 SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY ALL RIGHTS RESERVED
 
.