JOURNAL NANO

PUBLICATION HISTORY

Publication History 게시글의 상세 화면
Title Volume: 12, Number: 07 (July 2017)
Writer SAINT Date 2017-07-31 Hit 244

BRIEF REPORTS

 

A Highly Sensitive Fluorescent Sensor for Amitrole Determination in Aqueous Samples

Yue Wang, Danqun Huo, Jingzhou Hou, Junjie Li, Mei Yang, Shiying Zou, Huixiang Wu, Xianfeng Wang, Changjun Hou

https://doi.org/10.1142/S1793292017500710

1750071

 

Nanomechanical Cantilever-Based Sensor: An Efficient Tool to Measure the Binding Between the Herbicide Mesotrione and 4-Hydroxyphenylpyruvate Dioxygenase

L. F. Rodrigues, J. C. M. Ierich, M. A. Andrade, M. A. Hausen, F. L. Leite, Alberto L. D. Moreau, Clarice Steffens

https://doi.org/10.1142/S1793292017500795

1750079

 

Highly Solar-Reflective Litchis-Like Core-Shell HGM/TiO2 Microspheres Synthesized by Controllable Heterogeneous Precipitation Method

Hu Jin, Dehua Xu, Jingling Li, Kelai Wang, Zhuoneng Bi, Gang Xu, Xueqing Xu

https://doi.org/10.1142/S1793292017500801

1750080

 

Fabrication, Structural Characterization and Optical Properties of Oversized ZnO Microwires

S. S. Yan, H. Zhang, Fahad Azad, S. C. Su

https://doi.org/10.1142/S1793292017500813

1750081

 

Carbon Quantum Dots/Bi2WO6 Composites for Efficient Photocatalytic Pollutant Degradation and Hydrogen Evolution

Zhijie Zhang, Tingting Zheng, Jiayue Xu, Haibo Zeng, Na Zhang

https://doi.org/10.1142/S1793292017500825

1750082

 

Emission of SiOx Nanowires Resulting from Pressure Changes in a Closed System Comparable to a Tungsten Electron Gun at a High Voltage

Taek-Kyun Jung, Min Ryou, Ji-Woon Lee, Soong-Keun Hyun, Han Gil Na, Kyeonghwan Choe, Changhyun Jin

https://doi.org/10.1142/S1793292017500837

1750083

 

Scalable Synthesis of Dual-Carbon Enhanced Silicon-Suboxide/Silicon Composite as Anode for Lithium Ion Batteries

Xuejiao Feng, Hongmin Cui, Zhenming Li, Rongrong Miao, Nanfu Yan

https://doi.org/10.1142/S1793292017500849

1750084

 

Core–Shell Ni@Onion-Like Carbon Nanocapsules-Decorated Reduced Graphene Oxides with Enhanced Microwave Absorption Properties in GHz Range

Xianguo Liu, Chengyun Zhao, Zhenxing Li, Ailin Xia, Chuangui Jin, Hailian Wei, Huiyan Zhang, Hailing Li, Shihong Zhang, Hongming Long

https://doi.org/10.1142/S1793292017500850

 

1750085

 

Power-Dependent Optical Property of Yb/Er: NaGdF4@Yb: NaGdF4@Yb:NaNdF4 Nanocrystals

Lei Lei, Shiqing Xu, Jingyi Yang, Ho Wai Howard Lee

https://doi.org/10.1142/S1793292017500862

1750086

 

Direct Electrodeposition to Fabricate Vertically-Oriented Graphene Nanosheets Modified Electrode and its Application for Determination of Levodopa in the Presence of Uric Acid and Ascorbic Acid

Yanju Wu, Huijun Song, Kui Lu, Yong Ye, Mingxiu Lv, Yufen Zhao

https://doi.org/10.1142/S1793292017500874

1750087

 

Solution Effect on Synthesis of Polyaniline/rGO Composite for High-Performance Supercapacitor

Yuxi Tao, Ziang Liu, Xue-Zhi Song, Ming Bao, Zhenquan Tan

https://doi.org/10.1142/S1793292017500886

1750088

 

Single-Layer and Double-Layer Microwave Absorbers Based on Graphene Nanosheets/Epoxy Resin Composite

Dandan Min, Wancheng Zhou, Yuchang Qing, Fa Luo, Dongmei Zhu

https://doi.org/10.1142/S1793292017500898

1750089

 

Determination of Lead (II) Concentration Using Iminodiacetic Acid-Modified Silver Nanoparticles by Highly Sensitive SERS Technique

Na Li, Yaoyong Meng, Yongfang Dong, Zhiyou Guo, Nan Li

https://doi.org/10.1142/S1793292017500904

1750090

Publication History 게시판의 이전글 다음글
Preview Volume: 12, Number: 08 (August 2017)
Next Volume: 12, Number: 06 (June 2017)
목록
NATURAL SCIENCES CAMPUS : 2066,SEOBU-RO,JANGAN-GU,SUWON-SI, GYEONG GI-DO, KOREA
TEL: 82-31-299-4113~5 / FAX: 82-31-299-4119
COPYRIGHT ⓒ 2015 SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY ALL RIGHTS RESERVED
 
.