JOURNAL NANO

PUBLICATION HISTORY

Publication History 게시글의 상세 화면
Title Volume 13, Issue 06 (June 2018)
Writer SAINT Date 2018-08-24 Hit 270

Review

 

Recent Progresses of High-Temperature Microwave-Absorbing Materials

Zirui Jia, Kejun Lin, Guanglei Wu, Hui Xing, Hongjing Wu

https://doi.org/10.1142/S1793292018300050

1830005

 

 

BRIEF REPORTS

 

Effect of Graphene/TiO2 (001) Interface on Threshold Voltage and Nonlinearity

Yuehua Dai, Shanshan Gong, Zhisheng Zhong, Fengyu Gao, Feifei Wang, Cheng Ding, Jin Yang, Fei Yang

https://doi.org/10.1142/S1793292018300049

1830004

 

Novel Microwave Absorption Materials of Porous Flower-Like Nickel Oxide@Polyaniline in the X-Band

Ye Liu, Honglong Xing, Lei Wang, Zhenfeng Liu, Huan Wang, Hanxiao Jia

https://doi.org/10.1142/S1793292018500595

1850059

 

Band Gap Modulation of Lead Sulfide QDs

Pengyu Zeng, Wei Li, Yun Zhao, Mengting Liu

https://doi.org/10.1142/S1793292018500601

1850060

 

Researching on X-Band Electromagnetic Interference Shielding Efficiency of MWCNTs Buckypapers Inserted with Mn Nanopowder

Shaowei Lu, Yaoyao Bai, Jijie Wang, Chenxu Zhao, Wei Li, Xiaoqiang Wang, Zhenwei Huang

https://doi.org/10.1142/S1793292018500613

1850061

 

Investigation of Nanostructure and Optical Properties of Flexible AZO Thin Films at Different Powers of RF Magnetron Sputtering

Sh. Khatami, L. Fekri Aval, G. Behzadi Pour

https://doi.org/10.1142/S1793292018500625

1850062

 

The Construction of the Heterostructural Bi2O3/g-C3N4 Composites with an Enhanced Photocatalytic Activity

Jinhua Zhang, Huiyue Qian, Wencheng Liu, Hao Chen, Yang Qu, Zhidong Lin

https://doi.org/10.1142/S1793292018500637

1850063

 

A Na-Rich Nanocomposite of Na1.83Ni0.12Mn0.88Fe(CN)6/RGO as Cathode for Superior Performance Sodium-Ion Batteries

Shimeng Yu, Danting Li, Yan Zhang, Hui Wang, Junjie Quan, Enze Xu, Yang Jiang

https://doi.org/10.1142/S1793292018500649

1850064

 

Photocatalytic Degradation Mechanism of Tetracycline by Ag@ZnO/C Core–Shell Plasmonic Photocatalyst Under Visible Light

Longbao Yu, Zhefei Ye, Jinze Li, Chunhong Ma, Changchang Ma, Xinlin Liu, Huiqin Wang, Lili Tang, Pengwei Huo, Yongsheng Yan

https://doi.org/10.1142/S1793292018500650

1850065

 

Self-Supported Bi2MoO6 Nanosheet Arrays as Advanced Integrated Electrodes for Li-Ion Batteries with Super High Capacity and Long Cycle Life

Wei-bin Chen, Li-na Zhang, Zhi-jing Ji, Ya-dan Zheng, Shuang Yuan, Qiang Wang

https://doi.org/10.1142/S1793292018500662

1850066

 

Magnetically Separable Rice Husk Char-Supported Nickel Ferrite Photocatalyst with High Photoactivity under Visible-Light Irradiation

Fengyan Han, Xusheng Xu, Yongsheng Fu, Xin Wang

https://doi.org/10.1142/S1793292018500674

1850067

 

Strong Adsorption of Al-Doped Bilayer Graphene Toward Anticancer Cisplatin

Guo-Qing Li, Meng Zhang, Wei Li

https://doi.org/10.1142/S1793292018500686

1850068

 

Synthesis of Rod-Like Porous MgFe2O4 Architectures as a Catalyst for Ammonium Perchlorate Thermal Decomposition

Run Chen, Gang Li, Weiyang Bai, Shuang Bao, Zhiliang Cheng

https://doi.org/10.1142/S1793292018500698

1850069

 

Fabrication of Novel n-SrTiO3/p-BiOI Heterojunction for Degradation of Crystal Violet Under Simulated Solar Light Irradiation

Yongmei Xia, Zuming He, Jiangbin Su, Ya Liu, Bin Tang, Xiaoping Li

https://doi.org/10.1142/S1793292018500704

1850070

 

Confined Growth of Carbon Nanotubes in Nanocutting Channel on Highly Oriented Pyrolytic Graphite

Yuan Sang, Chuanhong Jin, Muhammed Habib, Li Song

https://doi.org/10.1142/S1793292018500716

1850071

Publication History 게시판의 이전글 다음글
Preview Volume 13, Issue 07 (July 2018)
Next Volume 13, Issue 05 (May 2018)
목록
NATURAL SCIENCES CAMPUS : 2066,SEOBU-RO,JANGAN-GU,SUWON-SI, GYEONG GI-DO, KOREA
TEL: 82-31-299-4113~5 / FAX: 82-31-299-4119
COPYRIGHT ⓒ 2015 SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY ALL RIGHTS RESERVED
 
.