JOURNAL NANO

PUBLICATION HISTORY

Publication History 게시글의 상세 화면
Title Volume 13, Issue 12 (December 2018)
Writer SAINT Date 2019-01-08 Hit 156

 

BRIEF REPORTS

 

Structural Adjustment of In-Situ Surface-Modified Silica Matting Agent and Its Effect on Coating Performance

Qingna Xu, Tongchao Ji, Qingfeng Tian, Yuhang Su, Liyong Niu, Xiaohong Li and Zhijun Zhang

1850137

https://doi.org/10.1142/S1793292018501370

 

First-Principles Study on the Electronic Structure of Bulk and Single-Layer Boehmite

Seungwook Son, Dongwook Kim, Sutassana Na-Phattalung and Jisoon Ihm

1850138

https://doi.org/10.1142/S1793292018501382

 

2D Coordination Polymer Derived Co3O4Nanocrystals as High Performance Anode Material of Lithium-Ion Batteries

Hao Wen, 

Changdong Shi, Yuanrui Gao, Hongren Rong, Yanyong Sha, Hongjiang Liu and Qi Liu

1850139

https://doi.org/10.1142/S1793292018501394

 

Ion-Imprinted Polymers Modified Sensor for Electrochemical Detection of Cu2+

Zhuolin An, Weifeng Liu, Qi Liang, Guang Yan, Lei Qin, Lin Chen, Meiling Wang, Yongzhen Yang and Xuguang Liu

1850140

https://doi.org/10.1142/S1793292018501400

 

Controlled Synthesis of FeSe2 Nanoflakes Toward Advanced Sodium Storage Behavior Integrated with Ether-Based Electrolyte

Yalan Chen, Jingtong Zhang, Haijun Liu and Zhaojie Wang

1850141

https://doi.org/10.1142/S1793292018501412

 

Adsorption of Methylene Blue on Titanate Nanotubes Synthesized with Ultra-Small Fe3O4 Nanoparticles

Maciej Marć, Mirosław R. Dudek, Jacek J. Kozioł and Bartłomiej Zapotoczny

1850142

https://doi.org/10.1142/S1793292018501424

 

The Use of Pistachio Pollen for the Production of Nanostructured Porous Nickel Oxide

F. E. Atalay, E. Yigit, Z. S. Biber and H. Kaya

1850143

https://doi.org/10.1142/S1793292018501436

 

MoS2/Montmorillonite Nanocomposite: Preparation, Tribological Properties, and Inner Synergistic Lubrication

Lehua Cheng, Enzhu Hu, Xianquan Chao, Renfa Zhu, Kunhong Hu and Xianguo Hu

1850144

https://doi.org/10.1142/S1793292018501448

 

Preparation of Well-Dispersed Nanosilver in MIL-101(Cr) Using Double-Solvent Radiation Method for Catalysis

Shuquan Chang, Chengcheng Liu, Heliang Fu, Zheng Li, Xian Wu, Jundong Feng and Haiqian Zhang

1850145

https://doi.org/10.1142/S179329201850145X

 

Capillarity-Driven Self-Assembly of Silver Nanowires-Coated Fibers for Flexible and Stretchable Conductor

Yi Li, Jun Chen, Xiao Han, Yinghui Li, Ziqiang Zhang and Yanwen Ma

1850146

https://doi.org/10.1142/S1793292018501461

 

Green Synthesis of Multifunctional Carbon Nanodots and Their Applications as a Smart Nanothermometer and Cr(VI) Ions Sensor

Lu Li, Congying Shao, Qian Wu, Yunjian Wang and Mingzhu Liu

1850147

https://doi.org/10.1142/S1793292018501473

 

ZnO@Ni–Co–S Core–Shell Nanorods-Decorated Carbon Fibers as Advanced Electrodes for High-Performance Supercapacitors

Yanwei Sui, Man Zhang, Haihua Hu, Yuanming Zhang, Jiqiu Qi, Fuxiang Wei, Qingkun Meng, Yezeng He, Yaojian Ren and Zhi Sun

1850148

https://doi.org/10.1142/S1793292018501485

 

Enhanced Photocatalytic Activity by the Combined Influence of Ferroelectric Domain and Au Nanoparticles for BaTiO3 Fibers

Xiaoshan Zhang, Yu Huan, Yuanna Zhu, Hui Tian, Kai Li, Yanan Hao and Tao Wei

1850149

https://doi.org/10.1142/S1793292018501497

 

 

Publication History 게시판의 이전글 다음글
Preview Volume 14, Issue 01 (January 2019)
Next Volume 13, Issue 11 (November 2018)
목록
NATURAL SCIENCES CAMPUS : 2066,SEOBU-RO,JANGAN-GU,SUWON-SI, GYEONG GI-DO, KOREA
TEL: 82-31-299-4113~5 / FAX: 82-31-299-4119
COPYRIGHT ⓒ 2015 SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY ALL RIGHTS RESERVED
 
.