JOURNAL NANO

PUBLICATION HISTORY

Publication History 게시글의 상세 화면
Title Volume 14, Issue 01 (January 2019)
Writer SAINT Date 2019-02-11 Hit 104

 

 

BRIEF REPORTS

 

Effect of Initial Indentation Position on Plastic Deformation Behaviors of Polycrystalline Materials via Molecular Dynamics Simulation

Pengyue Zhao and Yongbo Guo

1950001

https://doi.org/10.1142/S1793292019500012

 

Microwave Absorption Enhancement of Fe/C Core–Shell Hybrid Derived from a Metal-Organic Framework

Liuyang Heng, Zilong Zhang, Shuai Wang, Xiqiao Chen, Xiubo Jia, Zhixiang Tang and Yanhong Zou

1950002

https://doi.org/10.1142/S1793292019500024

 

Co–Fe Bimetal Phosphate Composite Loaded on Reduced Graphene Oxide for Oxygen Evolution

Guoxing Zhu, Xulan Xie, Lisong Xiao, Xiaoyun Li, Xiaoping Shen and Yuanjun Liu

1950003

https://doi.org/10.1142/S1793292019500036

 

Enhanced Selectivity for Oriented Catalyzing Tetracycline by the Functional Inorganic Imprinted ZnFe2O4@Ag3PO4/SiO2 Photocatalyst with Excellent Stability

Ziyang Lu, Zehui Yu, Minshan Song, Xinlin Liu, Yang Liu, Yongsheng Yan, Pengwei Huo, Hongjun Dong, Fei Chen and Song Han

1950004

https://doi.org/10.1142/S1793292019500048

 

Enhanced Microwave Absorption Properties of Metal Organic Framework (MOF)-Derived Carbonaceous ZnO Incorporated Reduced Graphene Oxide Composites

Zhongfei Liu, Jiangtao Yuan, Hui Zhang, Kuangwei Xiong, Shaowei Jin and Peihong Wang

1950005

https://doi.org/10.1142/S179329201950005X

 

Adaptive Slicing Method for Three-Dimensional Microstructures with Free-Form Surfaces in Two Photon Polymerization Microfabrication

Xian Jing, Kaixuan Wang, Jieqiong Lin, Peng Liu, Yudi Kan, Xu Zheng, Jie Sun and Yingchun Li

1950006

https://doi.org/10.1142/S1793292019500061

 

Facile Synthesis of Flower-Like AgI/BiOBr Z-Scheme Nanocomposite with Enhanced Photocatalytic Activity for Degradation of 17α-Estradiol (EE2)

Lingxin Li, Han Li, Yanju Long, Shan Wang, Yu Chen, Sifeng Zhang, Lulu Wang, Lijun Luo and Fengzhi Jiang

1950007

https://doi.org/10.1142/S1793292019500073

 

Carbon Nanotubes-Supported Well-Dispersed Pd Nanoparticles for the Efficiently Selective Hydrogenation of Benzoic Acid to Synthesize Cyclohexane Carboxylic Acid

Yin Hu, Wei Chen, Qi Wu, Xin Xie and Weiguo Song

1950008

https://doi.org/10.1142/S1793292019500085

 

Direct Electrodeposition to Fabricate 3D Graphene Network Modified Glassy Carbon Electrode for Sensitive Determination of Tadalafil

Changzheng Xin, ShanShan Gao, Yaxin Din, Yanju Wu and Fei Wang

1950009

https://doi.org/10.1142/S1793292019500097

 

One-Pot Electrodeposition of NiS Nanoparticles as an Efficient Electrode for Nonenzymatic H2O2 and Glucose Sensors

Zhiheng Huang, Chunchuan Gu, Jiajun Wen, Langlang Zhu, Mingzhen Zhang and Hongying Liu

1950010

https://doi.org/10.1142/S1793292019500103

 

Effect of Cation Distribution on the Structural and Magnetic Properties of Mg Substituted Nanosized Manganese Ferrites

Seyed Taghi Mohammadi, Mehdi Nazirzadeh and Hassan Nanakar

1950011

https://doi.org/10.1142/S1793292019500115

 

S, N Co-Doped Graphene Quantum Dots Decorated C-Doped ZnO Nanotaper Photoanodes for Solar Cells Applications

Tanmoy Majumder, Saurab Dhar, Pinak Chakraborty, Kamalesh Debnath and Suvra Prakash Mondal

1950012

https://doi.org/10.1142/S1793292019500127

 

Doxorubicin-Loaded CuS Nanoparticles Conjugated with GFLG: A Novel Drug Delivery System for Lymphoma Treatment

Ying Jiang, Chaoyang Guan, Xu Liu, Yushan Wang, Huaqin Zuo, Tian Xia, Peipei Xu and 

Jian Ouyang

1950013

https://doi.org/10.1142/S1793292019500139

 

Green Hydrothermal Synthesis of Fluorescent Carbon Dots from Glucose and Taurine for Fe3+ and pH Sensing

Yanmin Xu, Lihe Yan, Mengmeng Yue and Yang Yu

1950014

https://doi.org/10.1142/S1793292019500140

 

 

Publication History 게시판의 이전글 다음글
Preview Volume 14, Issue 02 (February 2019)
Next Volume 13, Issue 12 (December 2018)
목록
NATURAL SCIENCES CAMPUS : 2066,SEOBU-RO,JANGAN-GU,SUWON-SI, GYEONG GI-DO, KOREA
TEL: 82-31-299-4113~5 / FAX: 82-31-299-4119
COPYRIGHT ⓒ 2015 SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY ALL RIGHTS RESERVED
 
.