JOURNAL NANO

PUBLICATION HISTORY

Publication History 게시글의 상세 화면
Title Volume 14, Issue 03 (March 2019)
Writer SAINT Date 2019-04-02 Hit 99

REVIEW

 

Recent Developments in the Effects of Different Dopants on the Structure and Property of Lithium Titanate Material

Xi-Yang Li, Qian-Lin Chen, Min Yang, Ya-Nan Li and Jing-Bo Ma

1930002

https://doi.org/10.1142/S1793292019300020

 

Fundamentals of Fascinating Graphene Nanosheets: A Comprehensive Study

Sumanta Kumar Sahoo and Archana Mallik

1930003

https://doi.org/10.1142/S1793292019300032

 

 

BRIEF REPORTS

 

One-Step Construction of Ni/Co-Doped C–N Nanotube Composites as Excellent Cathode Catalysts for Neutral Zinc–Air Battery

Liang Yu, Qingfeng Yi, Xiaokun Yang and Xiulin Zhou

1950028

https://doi.org/10.1142/S1793292019500280

 

Zn2+-Doped Carbon Dots, a Good Biocompatibility Nanomaterial Applied for Bio-Imaging and Inducing Osteoblastic Differentiation in vitro

Yang Meng, Mingxi Yang, Xinchan Liu, Weixian Yu and Bai Yang

1950029

https://doi.org/10.1142/S1793292019500292

 

Controllable Zn0.76Co0.24S Nanoflower Arrays Grown on Carbon Fiber Papers for High-Performance Supercapacitors

Man Zhang, Yanwei Sui, Xiaofang Yuan, Jiqiu Qi, Fuxiang Wei, Qingkun Meng, Yezeng He, Yaojian Ren, Zhi Sun and Jinlong Liu

1950030

https://doi.org/10.1142/S1793292019500309

 

Hollow Silicon Oxide Sphere Coated with Cuprous Oxide and Polyaniline as an Anode for High-Performance Lithium-Ion Batteries

Ting Li, Yong Jin Zou, Hao Yin, Yan Li Huang, Chengqiao Xi, Haixin Kang, Chao Li, Jingjing Zhang, Chunju Lv, Meiqiang Fan and Zhi Chen

1950031

https://doi.org/10.1142/S17932920195000310

 

Hydrothermal Synthesis of Ni-MOF Vulcanized Derivatives for High-Performance Supercapacitors

Shuwen Gao, Yanwei Sui, Fuxiang Wei, Jiqiu Qi, Qingkun Meng, Yaojian Ren and Yezeng He

1950032

https://doi.org/10.1142/S1793292019500322

 

Preparation of Nanoplatelet-Like MoS2/rGO Composite as High-Performance Anode Material for Lithium-Ion Batteries

Shugang Pan, Ning Zhang and Yongsheng Fu

1950033

https://doi.org/10.1142/S1793292019500334

 

CO2 Adsorption on the B12N12 Nanocage Encapsulated with Alkali Metals: A Density Functional Study

Ximin Liang, Qiyan Zhang, Qinfu Zhao, He Zhao, Yifan Feng, Bingbing Suo, Huixian Han, Qi Song, Yawei Li, Wenli Zou and Haiyan Zhu

1950034

https://doi.org/10.1142/S1793292019500346

 

Synthesis of Dye and Heat-Treated Halloysite Nanotube Hybrids and their Color Properties and Chemical Resistances

Shi-Liang Wang, Yu-Feng Yao and Hao Chen

1950035

https://doi.org/10.1142/S1793292019500358

 

Facile Synthesis of Ag/ZnO Hollow Microspheres with Enhanced Photocatalytic Performance under Simulated Sunlight Irradiation

Lifeng Cui, Qiulin Zhang, Chaochuang Yin, Shifei Kang, Zhigang Ge, Qineng Xia, Yangang Wang and Xi Li

1950036

https://doi.org/10.1142/S179329201950036X

 

A Facile One-Pot Stepwise Hydrothermal Method for the Synthesis of 3D MoS2/RGO Composites with Improved Lithium Storage Properties

Bingning Wang, Xuehua Liu, Binghui Xu, Yanhui Li, Dan Xiu, Peizhi Guo and Hongliang Li

1950037

https://doi.org/10.1142/S1793292019500371

 

The Influence of Dispersion State of Graphene Sheets on the Microstructure and Thermal Conductivity of Free-Standing Reduced Graphene Oxide Films

Xiaorui Wang, Shuangling Jin, Rui Zhang, Yan Liu, Jiangcan Wang, Zhen Hu, Wangzhao Lu, Shuo Yang, Minglin Jin, Wenming Qiao and Licheng Ling

1950038

https://doi.org/10.1142/S1793292019500383

 

Metal-Doped In2O3 Nanosphere Arrays with Enhanced Gas-Sensing Property

Xuanji Zhang, Ni Deng, Xianjia Chen, Yanting Yang, Jing Li, Bo Hong, Dingfeng Jin, Xiaoling Peng, Xinqing Wang, Hongliang Ge, Hongxiao Jin, Jianfei Fang and Jiankang Xu

1950040

https://doi.org/10.1142/S1793292019500401

Publication History 게시판의 이전글 다음글
Preview Volume 14, Issue 04 (April 2019)
Next Volume 14, Issue 02 (February 2019)
목록
NATURAL SCIENCES CAMPUS : 2066,SEOBU-RO,JANGAN-GU,SUWON-SI, GYEONG GI-DO, KOREA
TEL: 82-31-299-4113~5 / FAX: 82-31-299-4119
COPYRIGHT ⓒ 2015 SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY ALL RIGHTS RESERVED
 
.