JOURNAL NANO

PUBLICATION HISTORY

Publication History 게시글의 상세 화면
Title Volume 14, Issue 07 (July 2019)
Writer SAINT Date 2019-08-05 Hit 29

BRIEF REPORTS

 

Electrochemical Properties of Supercapacitors Using Boron Nitrogen Double-Doped Carbon Nanotubes as Conductive Additive

Hao Hu, Xiaogang Sun, Wei Chen, Jie Wang, Xu Li, Yapan Huang, Chengcheng Wei and Guodong Liang

1950080

https://doi.org/10.1142/S1793292019500802

 

Flexible and Highly Sensitive Piezoresistive Pressure Sensor with Sandpaper as a Mold

Wendan Jia, Qiang Zhang, Yongqiang Cheng, Dong Zhao, Yan Liu, Wendong Zhang and Shengbo Sang

1950081

https://doi.org/10.1142/S1793292019500814

 

One-Step Synthesis and High Electrochemical Performance of Porous Fe3O4/Carbon Nanocomposites as Anodes for Lithium-Ion Batteries

Jianglin Xu, Yaping Zhu, Yan Sun and Anjian Xie

1950082

https://doi.org/10.1142/S1793292019500826

 

In-Situ Synthesis of Highly Efficient Direct Z-Scheme Cu3P/g-C3N4 Heterojunction Photocatalyst for N2 Photofixation

Yuanhao Guan, Shaozheng Hu, Ping Li, Yanfeng Zhao, Fei Wang and Xiaoxue Kang

1950083

https://doi.org/10.1142/S1793292019500838

 

One-Dimensional Fluorescent Nanosized-Diamond Nanowires with Fluorescent Detection of Vitamin B12

Jilong Wang, Siheng Su, Jingjing Qiu and Shiren Wang

1950084

https://doi.org/10.1142/S179329201950084X

 

One-Step Hydrothermal Preparation of 1D α-MoO3 Nanobelt Electrode Material for Supercapacitor

Puhong Wen, Jingjing Guo, Lijun Ren, Chuanchuan Wang, Yuzhu Lan and Xiaowen Jiang

1950085

https://doi.org/10.1142/S1793292019500851

 

Sensitive Optical Probe for Hydrogen Peroxide Using Carbon Quantum Dots Synthesized by Glutathione

Qing Huang and Huawen Zhao

1950086

https://doi.org/10.1142/S1793292019500863

 

Enhanced Performance of Near-Infrared-Absorption CdSeTe Quantum Dot-Sensitized Solar Cells Via Octa-Aminopropyl Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane Modification

Zichao Feng, Ruina Ma, An Du, Yinan Zhang, Xue Zhao, Yongzhe Fan and Xiaoming Cao

1950087

https://doi.org/10.1142/S1793292019500875

 

One-Step Hydrothermal Synthesis of CoNi2S4 for Hybrid Supercapacitor Electrodes

Peng Liu, Yanwei Sui, Fuxiang Wei, Jiqiu Qi, Qingkun Meng, Yaojian Ren and Yezeng He

1950088

https://doi.org/10.1142/S1793292019500887

 

Three-Dimensional Hierarchically Ternary Iron Tungsten Nitride Nanosheets with Slight Ratio of Nickel Modulation for Oxygen Evolution Reaction

Xuyang Zhang, Hangjia Shen, Babak Rezaei Moghadam, Siqi Liu, Yuejin Zhu, Jiacheng Wang and Minghui Yang

1950089

https://doi.org/10.1142/S1793292019500899

 

Facile Fabrication of Extremely Small CoNi/C Core/Shell Nanoparticles for Efficient Microwave Absorber

Xiang Wen, Lizhen Hou, Lianwen Deng, Daitao Kuang, Heng Luo and Shiliang Wang

1950090

https://doi.org/10.1142/S1793292019500905

 

Highly Yellow-Emitting Photoluminescent Carbon Dots Derived from Dendrimer Toward Fluorescent Nanocomposites and White LEDs

Yan Zhang, Guohui Yuan and Youyuan Huang

1950091

https://doi.org/10.1142/S1793292019500917

 

Preparation and Photocatalytic Mechanism of Ag3PO4/SnO2 Composite Photocatalyst

Fei Li, Guang Zhang and Yinghua Song

1950092

https://doi.org/10.1142/S1793292019500929

 

Titanium Dioxide–Graphene–Polyaniline Hybrid for Nonenzymatic Detection of Glucose

Jiawen Du, Yiyang Tao, Zhichen Xiong, Xianglang Yu, Aijuan Xie, Shiping Luo, Xiazhang Li and Chao Yao

1950093

https://doi.org/10.1142/S1793292019500930

Publication History 게시판의 이전글 다음글
Preview Volume 14, Issue 08 (August 2019)
Next Volume 14, Issue 06 (June 2019)
목록
NATURAL SCIENCES CAMPUS : 2066,SEOBU-RO,JANGAN-GU,SUWON-SI, GYEONG GI-DO, KOREA
TEL: 82-31-299-4113~5 / FAX: 82-31-299-4119
COPYRIGHT ⓒ 2015 SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY ALL RIGHTS RESERVED
 
.