JOURNAL NANO

PUBLICATION HISTORY

Publication History 게시글의 상세 화면
Title Volume 14, Issue 08 (August 2019)
Writer SAINT Date 2019-08-30 Hit 13

BRIEF REPORTS

 

Organic Functionalization of Mesoporous Silica Spheres as a Nanovehicle for DOX pH-Triggered Delivery

Shuai Wang, Fang Xiang Song, Li Zhang, Xue Zhang and Yan Li

1950094

https://doi.org/10.1142/S1793292019500942

 

Ag Nanoparticles Decorated N-Doped Carbon Black as a High-Performance Catalyst for Catalytic Hydrogenation of p-Nitrophenol

Jing Chen, Yanting Gao, Yongsheng Fu and Shugang Pan

1950095

https://doi.org/10.1142/S1793292019500954

 

In situ Synthesis of p–n LaFeO3/ZnIn2S4 Heterojunctions for Enhanced Photocatalytic Activity

Wen Gao, Chengjia Zhang, Sainan Cui, Qian Liang, Song Xu and Zhongyu Li

1950096

https://doi.org/10.1142/S1793292019500966

 

Controllable Synthesis of Silver Nanoparticles Using Piezoelectric-Actuated High-Frequency Vibration Self-Circulating Microfluidic Reactor

Guojun Liu, Fang He, Yan Li, Xinbo Li, Hong Zhao, Conghui Wang, Conghong Zhan and Chunxiu Tang

1950097

https://doi.org/10.1142/S1793292019500978

 

Crystal Structure Control of ZnxCd1x S Alloyed Nanocrystals and Structural Dependent Fluorescence Properties

Kaili Qin, Jingling Li, Yanqing Zhu, Xueqing Xu, Xiudi Xiao, Bing Deng, Juan Yang, Zhuoneng Bi, Shuaijun Chen and Gang Xu

1950098

https://doi.org/10.1142/S179329201950098X

 

Fluorine-Doped Graphene/Nanosized Carbide-Derived Carbon Composites for High-Performance Supercapacitor

Pengtao Yan, Lei Yan, Sumei Zhao, Zhen Zuo, Xiaoxu Wang, Chenglin Wang and Meiling Hou

1950099

https://doi.org/10.1142/S1793292019500991

 

Adsorption, Kinetic and Regeneration Studies of n-Hexane on MIL-101(Cr)/AC

Wenpu Zhao, Weiqiu Huang, Manlin Li and Zhoulan Huang

1950100

https://doi.org/10.1142/S1793292019501005

 

One-Step Synthesis of Rod-Shaped NiFe-MOF as a Highly Efficient Oxygen Evolution Catalyst

Dandan Zhang, Renxing Huang, Huaming Xie, Xingyong Liu, Ying Lei and Ming Pan

1950101

https://doi.org/10.1142/S1793292019501017

 

Thermo- and pH-Responsive CeF3 Nanocrystals/HPC–PAA Complex Nanogel and Its Drug Release Behavior

Ben Liu, Qiusheng Song, Qiancheng Zhang, Haihong Ma, Ziwen Zhang and Dapeng Wang

1950102

https://doi.org/10.1142/S1793292019501029

 

Controlling the Precursor Morphology of Ni-Rich Li(Ni0.8Co 0.1Mn 0.1)O2 Cathode for Lithium-Ion Battery

Wen-Zhe Shen, Yi Ma, Yao-Chun Yao and Feng Liang

1950103

https://doi.org/10.1142/S1793292019501030

 

Platelet Nitrogen and Sulfur Co-Doped Ordered Mesoporous Carbon with Inexpensive Methylene Blue as a Single Precursor for Electrochemical Detection of Herbicide Amitrole

Shenghai Zhou, Hongbo Xu, Yanjun Wei, Jing Gao, Yue Feng, Ning Wang and Junfeng Gao

1950104

https://doi.org/10.1142/S1793292019501042

 

Simulation of the Field Emission from a Hemisphere-on-Post Nanowire: Revision of the Fowler–Nordheim Formula in Terms of Nonuniformity and Resistance

Jindi Wei, Gengmin Zhang, Yingjie Xing, Jin Yang and Wensheng Zhou

1950105

https://doi.org/10.1142/S1793292019501054

 

Diameter-Selective Synthesis of Single-Walled Carbon Nanotubes on Supported Cobalt Catalysts

Hong Wang, Lian Yang, Pingting Chen, Xiaodong Tang, Jin Yang, Sha Zhu and Yuanyi Liao

1950106

https://doi.org/10.1142/S1793292019501066

 

Gram Scale and Room Temperature Functionalization of Boron Nitride Nanosheets for Water Treatment

Shirin Daneshnia, Mohsen Adeli and Yaghoub Mansourpanah

1950107

https://doi.org/10.1142/S1793292019501078

 

Publication History 게시판의 이전글 다음글
Preview No previous article
Next Volume 14, Issue 07 (July 2019)
목록
NATURAL SCIENCES CAMPUS : 2066,SEOBU-RO,JANGAN-GU,SUWON-SI, GYEONG GI-DO, KOREA
TEL: 82-31-299-4113~5 / FAX: 82-31-299-4119
COPYRIGHT ⓒ 2015 SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY ALL RIGHTS RESERVED
 
.